مرکز تحقیقات ارتقاي ايمني وپيشگيري ازمصدومیت هاکه اولین مرکزدر مرحله پیش رخداد و رخداد در کشور است درشورای دانشگاه در تاریخ 19/8/86 و نیز در جلسه شور ای پژوهشی شماره 179به تصویب رسید.مرکز كاهش خطرات ناشي از آسيبها و ارتقاي ايمني از طريق تحقيق، آموزش، مداخله، ارزشيابي و نهايتاً انتشار نتايج را به عنوان رسالت خودبر عهده خواهد داشت. مصدو میت ها از مهمترین علل مرگ و بار ناشی از بیماریها در کشور محسوب می شود که لازم است مورد توجه جدی به خصوص در عرصه پژوهش قرار گیرد و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان دانشگاه پیشرو در عرصه پژوهش کشور مفتخر است که پیشگام این حرکت در کشور و منطقه باشد.

 به استناد رای صادره از یکصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 20/6/1387  شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تاسیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

همچنین به استناد رای صادره در دویست و بیست و چهارمین جلسه مورخ 23/2/1392 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی باتاسیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی موافقت قطعی به عمل آمد.

 

مرکز تحقیقات ارتقاي ايمني و پيشگيري ازمصدومیت ها که اولین مرکز در مرحله پیش رخداد و رخداد در کشور است در شورای دانشگاه در تاریخ 1386/8/19 و نیز در جلسه شور ای پژوهشی شماره 179 به تصویب رسید. مرکز كاهش خطرات ناشي از آسيب ها و ارتقاي ايمني از طريق تحقيق، آموزش، مداخله، ارزشيابي و نهايتاً انتشار نتايج را به عنوان رسالت خود بر عهده خواهد داشت. مصدو میت ها از مهمترین علل مرگ و بار ناشی از بیماری ها در کشور محسوب می شود که لازم است مورد توجه جدی به خصوص در عرصه پژوهش قرار گیرد و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان دانشگاه پیشرو در عرصه پژوهش کشور مفتخر است که پیشگام این حرکت در کشور و منطقه باشد.

به استناد رای صادره از یکصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 1387/6/20  و رای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی تاسیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

همچنین به استناد رای صادره در دویست و بیست و چهارمین جلسه مورخ 1392/2/23 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تاسیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی موافقت قطعی به عمل آمد.