×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، نرسیده به بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره دو ستاد، طبقه هفتم

 

تلفکس: 22439980 021 98+

داخلی: 23872446 - 021

آدرس الکترونیکی: spip@sbmu.ac.ir

 

  

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، نرسیده به بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره دو ستاد، طبقه هفتم

تلفکس: 22439980 021 98+

داخلی: 23872446 - 021

آدرس الکترونیکی: spip@sbmu.ac.ir

تنظیمات قالب