×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  1. بررسي اپیدمیولوژی برخی عوامل خطر انسانی مرتبط با سوانح ترافیکی در ایران - توزیع جغرافیایی آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS در سال 1388
  2. مقایسه و تعیین همبستگی بین تنیدگی و حوادث شغلی ناشی از آن در دستیاران پزشکی شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1390
تنظیمات قالب