×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  1. بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي پيشگيرانه از حوادث خانگي در ميان مادران اطفال سنين پيش دبستاني مراجعه كننده به اورژانس بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي
  2. بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های عمدی در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان امام حسین در سال 1391_1390
  3. اعتبار سنجي پرسشنامه زور گويي الوئوز و استفاده آن در دانش آموزان مدارس راهنمايي استان مازندران
  4. بررسی اپیدمیولوژی و عوامل موثر بر سوانح ترافیکی کشور در سال 1391
  5. برآورد هزینه ناشی از سوانح ترافیکی با استفاده از روش تمایل به پرداخت (Willingness to Pay )
تنظیمات قالب