×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1.        بررسی و تحلیل وضعیت موجود اپیدمیولوژیک و اجرایی سوانح ترافیکی کشور

2.        تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیک وضع موجود

3.        بررسی وضع موجود بر اساس حل مسئله

4.        تهیه نقشه سیاستگزاری

5.        شناسایی و افزایش آگاهی ذی نفعان با برنامه ریزی آموزشی مناسب

6.        بررسی فرصت ها و موانع قانونی موجود

7.        تعیین اولویتها

8.        ارزشیابی مداخلات انجام شده تا حال حاضر

9.        بررسي میزان رضایتمندی و آگاهی کاربران راه از عملکردپليس راهور در طرح نوروزی سال 1388

10.     بررسی نقش همیاران پلیس در میزان تخلفات و سوانح ترافیکی کشور

11. طرح تحقیقاتی بررسی بیوآئروسل ها در هوای توالت های ایرانی در بخش های مختلف بیمارستانی

12. بررسي ميزان آگاهي كارشناسان بهداشت شاغل در مركز بهداشتي درماني شهري تحت پوششش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در خصوص وظايف مربوط به بلاياي طبيعي در شهر تهران در سال 1388

13. بررسي ميزان رفتارهاي پر خطر مرتبط با بروز مصدوميت هاي غير عمدي در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران سال

14.تدوین یک شاخص برای سنجش عملکرد ایمنی جاده ای کشور

15. بررسی ارتباط بین آسیب های اسکلتی- عضلانی با سطح کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بین کارکنان در معرض خطر سایپا.

تنظیمات قالب