×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

جناب سردار دکتر محمدرضا مهماندار: فارغ التحصیل 1394

 

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر قوانین و مقررات ترافیکی موجود بر موارد مرگ در سوانح ترافیکی با تاکید بر مهمترین عوامل خطر کشور

 

جناب سردار دکتر موسی امیری: فارغ التحصیل 1394                                                                 

عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل روش های مدیریت سوانح ترافیکی و طراحی مدل مناسب برای جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

خانم دکتر الهه عینی: فارغ التحصیل 1393                                                                    

  عنوان پایان نامه: برآورد هزینه ناشی از سوانح ترافیکی با استفاده از روش تمایل به پرداخت

 

 

دکتر علیرضا رزاقی: فارغ التحصیل 1398 

عنوان پایان نامه: مدل سازی عوامل موثر در میزان مرگ حوادث جاده ای در ایران

 

 

 

فاطمه سادات عسگریان : ورودی مهر 1396

 

 

رضا وفایی: ورودی مهر 1392

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مکمل یاری ترانس ریزو راترول و دوازده هفته تمرین استقامتی بر آسیب عضلانی و عوامل خطر زای قلبی عروقی موش های نژاد نر ویستال

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

تنظیمات قالب