×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1.      روانسنجی روش بهینه شده NIOSH  برای آنالیز آئروسل های سیلیس کریستالی هوا

2.      روانسنجی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی فرستادن و خواندن پیلمک در حین رانندگی و بررسی عوامل روانی- اجتماعی مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

3.      شناسایی عوامل انسانی مرتبط با پیادهای مرگ و مصدومیت ناشی از حوادث ترافیکی و ارائه مدل تشخیصی برای این پیامدها در رانندگان خودرو در ایران

4.      بررسی اثر مکمل یاری ترانس ریزوراترول و 12 هفته تمرین استقامتی بر آسیب عضلانی و عوامل خطرزای قلبی – عروقی موش های نژاد نر ویستار

5.      مرور منظم تاثیر خواب  آلودگی و خستگی بر روی حوادث رانندگی

6.      آنالیز مکانی GIS بروز حیوان گزیدگی در شهرستان در سال 1392 و بررسی روند ده ساله آن 1382-1392 

7.      بررسی الگوی اپیدمیولوژی سوانح ترافیکی در موتور سیکلت سواران در سال 1391 و 1392

تنظیمات قالب