×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

طرح های تحقیقاتی سال 1401:

بررسی روند میزان مرگ‌و‌میر ناشی از غرق‌شدگی در بین استان‌های کشور در فاصلۀ سال‌های 96-1391
مرور نظام مند متون روش های ارزیابی اقتصادی در مدیریت خطر بلایا در جهان و ایران

تبیین الگوهای رفتاری رانندگی مبتنی بر جنسیت در حوزه ترافیک در بستر فرهنگی ایران

مرور نظام مند متون مدیریت جامعه محور بلایا در ایران و جهان

بررسی شیوع سوء رفتار وغفلت از سالمندان و ارتباط آن با برخی عوامل جسمی و دموگرافیک در بیمارستانهای امام حسین، شهدای تجریش و لقمان حکیم در سال 1397

بررسی شیوع و علل مراجعه بیماران بی خانمان به اورژانس بیمارستان امام حسین از سال 1391 لغایت سال 1396

بازنگری و ارتقای وب سایت مرکز تحقیقات و فصلنامه علمی پژوهشی ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحلیل وضعیت موجود ایمنی بیمار در بیمارستان های ایران بر اساس استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار

پایش، نظارت و ارزشیابی طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کووید-19 در کشور سال ۱۳۹۹

تنظیمات قالب