×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

طرح های تحقیقاتی سال 1399:

ارائه مدل تلفیقی تخلیه اضطراری مترو تهران: تبین چالش ها و راهکارهای پیش رو

طراحی مدل تلفیقی نظام مراقبت کودکان مصدوم در حوادث ترافیکی ایران و عوامل موثر بر آن

طراحی و روان سنجی ابزار پیشگیری از مرگ‌ ومیرهای پیش بیمارستانی ناشی از حوادث ترافیکی

تحلیل فرایند سیاست های ایمنی راه ها و اکتشاف نظرات صاحب نظران در کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در ایران

بررسی وضعیت و ارائه مدل ملی پیش ذخیره سازی کالاهای امدادی برای پاسخگویی به بلایی طبیعی در تهران

ارزیابی نهایی دستگاه الکتریکی مستعان 110 برای تشخیص ویروس کووید 19و غربالگری حاملین ویروس

تنظیمات قالب