×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

طرح های تحقیقاتی سال 1398:

طراحی مدل تداوم خدمت‌رسانی به بیماران قابل ترخیص مراکز درمانی درزمان وقوع بلایا

بررسی روند و سهم مرگ و میر ناشی از تصادفات وسایل نقلیۀ سنگین در بین کلیۀ تصادفات رانندگی در فاصلۀ سال‌های 96-1385

مدلسازی عوامل موثر در میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیک جاده ای در ایران

تنظیمات قالب