×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1.نیازسنجی آموزشی پرسنل و مدیران مراکز پیش بیمارستانی، بیمارستانی و مراکز امداد و نجات هلال احمر در خصوص سوانح و حوادث ترافیکی

2. تحلیل روند سری زمانی سوانح ترافیکی در بین دوچرخه سواران کشور طی سال های 88 تا 94 و ارائه الگوی پیش بینی برای سال های آینده

3. بررسی میزان خشونت در رانندگی بین رانندگان شهر تهران

4. ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی- عضلانی دربین کارکنان بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1396)

5. تجارب خشونت علیه سالمندان ساکن در مراکز نگهداری شهر تهران در سال 1397

6. ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه رفتارهای عابران پیاده

7. بررسی عوامل  خطر انسانی مرتبط با شدت سانحه ی ترافیکی در رانندگان،  با کنترل عوامل خطر مربوط به جاده و خودرو  در آزاد راه تهران _قم

8. ارزیابی ریسک و بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان اداری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش روسا در سال 1396

9. تبیین،طراحی و روانسنجی ابزار تاب آوری کودکان در بلایای طبیعی

10. بررسی نابرابری در میزان مرگ و میر  ناشی از سوانح ترافیکی در بین  استانها و شهرستان های کشور در سال 1394

11. بررسی نابرابری در پیامد فوت به دنبال سوانح ترافیکی و بررسی روند آن در ایران در فاصله سال های 1394 – 1385

12. ارزیابی اختلالات اسکلتی- عضلانی دربین کارکنان مراکز اداری و خدماتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(1396)

13. ارایه سامانه تصمیم گیری تخلیه اضطراری بیمارستان درپاسخ به بلایا وفوریت ها در کشور ایران

14. بررسی فراوانی وقوع پدیده ریز گردها در استان خوزستان در بازه زمانی 1391 الی 1395


تنظیمات قالب