×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1. تحلیل الگوی زمانی حوادث ترافیکی در ایران

2. مطالعه تعیین میزان ترکیب بنزن در اطراف ساختمان اداری یک پالایشگاه با استفاده از اندازه گیری های میدانی و شبیه سازی عددی

3. بررسی اثر مواجهه با ترکیبات تولوئن ،زایلن و نرمال هگزان در دید رنگ بر کارگران کارگاه های تولید کفش

4. تعیین تاثیر برسیستم عصبی برای کارگران مواجهه یافته با فرمالدئید درکارگاه های منتخب ملامین سازی

5. حذف آرسنیک از منابع آب با استفاده از چارچوب های فلزی آلی

6. عوامل تعیین کننده حمل و نقل مطلوب از دیدگاه سالمندان

7. بررسی کارایی آموزش سونوگرافی برای تشخیص مایع آزاد قفسه سینه و شکم در بیماران ترومایی در تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی

8. بررسی اثر عوامل خطر فردی، شغلی و محیطی بر وضعیت سلامتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، مطالعه کوهورت آینده‌نگر

9. بررسی اپیدمیولوژیک سقوط از سطح غیر هم تراز مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای شهدای تجریش، امام حسین و لقمان تهران در سال 1395

10. بررسی میزان شیوع خشونت محل کار علیه رزیدنتهای مقیم اورژانس در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 96-1395

تنظیمات قالب