×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  1. انجام پروژه های تحقیقاتی در خصوص ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
  2. برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی مرتبط
  3. برگزاری همایش های علمی مستقل یا مشترک
  4. برگزاری دوره های آموزشی پژوهشکاری
  5. برگزاری دوره های آموزشی کمک های اولیه پزشکی در سطوح مختلف
  6. برگزاری دوره های آموزشی پودمانی MPH برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
  7. پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی بدون آزمون ورودی برای دارندگان مدرک دکترای حرفه ای یا کارشناسی ارشدطبق ضوابط وزارت بهداشت
  8. تهیه کتب، جزوات، کتابچه ها و مواد آموزشی در خصوص ارتقای ایمنی و پیشگیری از سوانح
  9. ارائه خدمات نظارتی بر پروژه های تحقیقاتی

 

تنظیمات قالب