×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بیانیه ریاست مرکز:

 با توجه به گذار اپیدمیولوژیک و گسترش روند صنعتی شدن و تغییر شیوه زندگی کنونی ، آنچه که بیش از همه سلامت بشر امروز را تهدید می کند ، دیگر عوامل بیماریزای بیولوژیک نبوده، بلکه مخاطرات محیطی ساخته بشر از جمله حوادث است . صدمات) (Injuries به عنوان وقایع قابل پیش بینی و پیشگیری ، یکی از مهمترین چالش های بهداشت عمومی محسوب می شود که بار اجتماعی اقتصادی فراوانی را بر جامعه ، بویژه کشورهای در حال توسعه تحمیل می کند(WHO 2004). سالیانه قریب به 5 میلیون نفر بعلت حوادث (5/3 میلیون نفر بعلت حوادث غیر عمدی و 2/1 میلیون بدنبال حوادث عمدی ) جان خود را از دست میدهند . حوادث در جهان عامل 1/9 کل مرگ ها و 16 درصد ناتوانی ها محسوب می شود و این در حالی است که در سال 2000، حوادث به تنهایی مسئول بیش از نیمی از سالهای از دست رفته عمر در اثر ناتوانی (DALY) بوده است ( WHO 2007 و 2006 Mohan ) . در منطقه خاورمیانه علیرغم آمار بالای سوانح ، مرکزی متولی انجام تحقیقات برای تعیین وضعیت موجود و طرح های مداخله ای در جهت تقلیل سوانح و پی آمد های آن وجود ندارد و تنها سازمان موجود فعالیت ملکه اردن که آن هم تقریبا به شکل نمایشی می باشد. نیاز به مرکز تحقیقاتی تخصصی برای ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها با توجه به آمار بالای مرگ و علیلی ناشی از مشکل از دغدغه های اصلی مسئولین و دولتمردان کشور می باشد. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با قدمتی طولانی در ارائه و تولید علم ، با تفکری هوشمندانه اقدام به تصویب و تاسیس مرکزی با رسالتی عظیم در جهت کنترل مشکل و در نتیجه کاهش معلولیت از کشور نمود. این مرکز در ابتدای تاسیس با تفکری سیستمیک در راستای اهداف وزارت متبوع ، ابتدا اقدام به تهیه برنامه استراتژیک خود کرده است. در این برنامه با عنایت به بار بیماری (Burden of disease) و توجه به اهمیت آشنایی با علوم روز دنیا و سهیم بودن در ارتقای آن و همچنین پاسخگویی به نیاز کشور و تامل در مسئله مهم بهره مندی از دانش knowledge (utilization) و تولید دانش و تجربه به ارزش ها، چشم انداز رسالت و هدفهای خود را تعیین نموده است .مرکز بر اساس اهداف روشن و مبتنی بر شواهد اقدام به تعیین اولویتها نموده و در این میان بحث اخلاق در پژوهش و در نهایت پایش و ارزشیابی از نظر دور نمانده است. امید است با مدد از این برنامه به اهداف عالیه مرکز دست یابیم و در دهه آتی یکی از قطب های شاخص جهانی در این عرصه شویم . با استعانت از درگاه ایزد منان و با یاری همراهانی همدل این امر محقق خواهد شد.

 

 

دکتر علی دل پیشه

رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

 

 

<! div>
تنظیمات قالب