×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1. بررسی تاثیرات ازن زنی در تصفیه خانه های آب برای کارگران شاغل در این صنعت

2. بررسی پراکنش آلودگی میکروبی در اطراف هوادههای تصفیه خانه فاضلاب بر محیط اطرف

3. ارزیابی روشهای جایگزین گندزدایی به جای کلر به منظور کاهش تاثیرات زیست محیطی

4. بررسی امکان تهیه کود مایع از فاضلاب به منظور حفاظت منابع آبهای زیر زمینی

5. استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری فضای سبز و تاثیر آن بر سلامتی استفاده کنندگان

6. ارزیابی روش شمارش ژیاردیا و کریپتوسپوریدیم به منظور تشخیص سریع در کارگران شاغل در تهیه و تولید مواد غذایی

7. ارزیابی روش های سریع شناسایی ویروس د رمنابع آب تصفیه شده

8. کاربرد بیوفیلتراسیون زیستی جهت حذف بو در کارخانجات مواد غذایی- کورسازی – آسفالت سازی – مرغداری و غیره

9- بررسی میزان آسیب پذیری شبکه های توزیع آب شهری در مقابل بلایا و حوادث طبیعی

10. استفاده از کلاههای ایمنی کنترل کننده دما برای موتور سواران

11. ارزیابی سیستم GPS در کنترل حوادث ناشی از ترافیک و مدیریت خدمت رسانی به مجروحان

12. استفاده از نانو سیلورها در تصفیه آب

13. ارزیابی روش های شیرین کردن آب شور توسط نانو فیلتراسیون جهت مصارف شرب و بهداشتی

14. ارزیابی اسید شویی و سوپر کلریناسیون در چاههای آب

15. بررسی و تعیین مقدار سموم مورد استفاده در کشاورزی در محصولات غذایی که بصورت خام مصرف می شوند.

16. پایش کارگران شاغل در صنایع نفتی در اثر تماس با MTBE بکار رفته در بنزین

17. ساخت غشاء کامپوزیت با پوشش نانو ذره به منظور فیلتراسیون آب آشامیدنی

18. ارزیابی امکان استفاده از پلی آلومینیوم کلراید و کربن اکتیو جهت حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی

19. روش حذف آهن و منگنز به کمک الکترولیز برای تصفیه آبهای زیر زمینی

تنظیمات قالب