×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1.بررسي شيوع آسيب هاي ورزشي در رشته هاي مختلف

2.بررسي مقايسه اي شيوع آسيب هاي ورزشي در سنين مختلف

3.بررسي الگوي آسيب هاي ورزشي در سنين مختلف

4.بررسي شيوع آسيب هاي ورزشي در زنان

5.بررسي ميزان ريسك آسيب هاي ورزشي در رشته هاي مختلف

6.بررسي تاثير آمادگي جسماني در پيشگيري از آسيب هاي ورزشي

7.بررسي تاثير محيط ورزشي در پيشگيري از آسيب هاي ورزشي

8.بررسي تاثير وسايل محافظتي در پيشگيري از آسيب هاي ورزشي

9.بررسي تاثير آمادگي ذهني و رواني در پيشگيري از آسيب هاي ورزشي

10.بررسي تاثير معاينات پيش از فصل در شناسايي ، پيش بيني و پيشگيري از آسيب هاي ورزشي

11.بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد ورزشكاران در رشته هاي مختلف در خصوص آسيب هاي ورزشي

12.بررسي تاثير مصرف داروهاي غير مجاز بر بروز شدت آسيب هاي ورزشي

13.بررسي مقايسه اي روش هاي درماني مختلف در بهبود و طول مدت درمان آسيب هاي ورزشي

تنظیمات قالب