×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ردیف

عناوین اولویت های تحقیقاتی

 مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

اولویت

بلایای طبیعی

1

بررسي راههاي مشاركت ارگانهاي مختلف مانند وزارت مسكن،آتش نشاني و غيره.با وزارت بهداشت و درمان، جهت تعيين حيطه هاي مشترك و تدوين استراتژيهاي مناسب براي مقابله با بلايا و بحران ها

1

2

بررسی هزينه فايده فعاليتهاي بهداشتی كاهش خطر در تمام سطوح، و ادغام اين روشها در فرايندهاي تصميم گيري در تمام سطوح منطقه اي، ملي و محلی 

2

3

ايجاد سيستم ثبت آمار و اطلاعات قبل و بعد از بلايا

3

4

بررسی اپیدمیولوژی و تعیین بار بیماری ها و آسیب های ناشی از بلایا ی طبیعی و غیر طبیعی

4

5

تدوين روشهایی(Methods) براي ارزيابي هاي پيش بيني كننده چند عاملي و تحليل اجتماعي اقتصادی

5

6

تجزيه و تحليل فاصله (Gap analysis) در بلايا طبق استراتژي يوكوهاما ژاپن در سال 1994، شامل:

6

  1. نحوه مديريت و اداره كردن: چارچوب سازماني، قانوني و سياستگذاري

  2. تعيين خطر،ارزيابي، پايش و اخطار زودرس قبل از بروز بلایا

  3.  مديريت دانش و آموزش در بلايا و بحرانها (بهداشتی)

  4. كاهش عواملخطر زير بنايي( بهداشتی )

  5. آمادگي براي عكس العمل و بهبود اثر بخش(بهداشتی و درمانی )

** تمام موارد فوق با توجه به حيطه وسيع بلاياي طبيعي (زلزله،سيل، قحطي يا خشكسالي ، طوفانهاو...)و در حیطه بهداشتی، مورد بررسی قرار میگیرد .

 

7

نگرش جنسيتي (Gender) بعنوان بخشي از سياستها، برنامه و فرايندهاي تصميم گيري در مديريت بلايا و بحران و نقش آن در بروز مصدومیت ها

7

8

بررسي چگونگي امكان رسيدگي به گروههاي خاص در معرض خطرو آسیب پذیر مانند سالمندان (در خانه هاي سالمندان) كودكان (درمهد كودك ها، مدارس و .....) و تدوین راهکار و الگوهای مناسب کشور ایران

8

9

بررسي امكانات و منابع لازم براي مقابله با استرسهاي روحي و رواني پس از بلاياPTSD (خصوصاً در نوزادان كودكان، زنان باردار و سالمندان ، معلولين)

9

10

تدوين روشهايي جهت همه گير نمودن بيمه خسارات در بلاياي طبيعي و غیر طبیعی در كشور

10

 
تنظیمات قالب