×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ردیف

عناوین اولویت های تحقیقاتی

 مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

اولویت

مصدومیت های عمدی

1

بررسی بار بیماری های ناشی از حوادث عمدی (خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

4

2

بررسی علل مساعد کننده خشونت های ناشی از حوادث عمدی(خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

3

3

بررسی پیش آگهی بیماران دچار خشونت ناشی از حوادث عمدی(خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

5

4

بار مالی ناشی از خشونت ناشی از حوادث عمدی (خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

4

5

بررسی و تحلیل  نقش توصیه های دین مبین اسلام در مورد پیشگیری از صدمات عمدی (خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

1

6

بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد افراد در پیشگیری از حوادث عمدی(خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

2

7

پیاده سازی و اجرای سیستم ثبت حوادث عمدی (خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

4

 
تنظیمات قالب