×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ردیف

عناوین اولویت های تحقیقاتی

 مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

اولویت

مصدومیت های سالمندی

1

اپیدمیولوژی سقوط در سالمندان

1

2

مداخله برای کاهش عوامل خطر سقوط سالمندان

4

3

خشونت  -  سالمندی

5

4

سیاست گذاری و مداخله در کاهش عوامل خطر فیزیکی سقوط درمنزل سالمند

6

5

بررسی ساختار فیزیکی  و عوامل خطر موثر در سقوط سالمندان در مراکز نگهداری

2

6

شناسایی عوامل خطر رانندگی سالمندان( درون شهری –برون شهری)

3

7

شناسایی عوامل خطر سوانح ترافیکی سالمندان عابر پیاده

4

8

ترویج تمرینات فیزیکی در بین سالمندان با هدف کاهش سقوط سالمند

7

9

راهکارهای ارتقای سبک زندگی ایمن سالمند

7

10

راهکارهای پیشگیرانه قبل از سالمندی برای داشتن جامعه سالمند سالم

1

 
تنظیمات قالب