×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1.       بررسي شيوع و بروز اسيب هاي عمدي و غير عمدي در دانش آموزان مدارس به تفكيك انواع و مقطع تحصيلي

2.       بررسي ميزان شيوع آسيب هاي اتفاق افتاده در مدارس كه منجر به غيبت بيش از دو هفته يا نقص عضو و مرگ مي گردد

3.       بررسي ميزان شيوع سوانح اتفاق افتاده براي دانش آموزان در مسير مدرسه

4.       مقايسه مشخصات صدمات اتفاق افتاده در كودكان در محيط مدرسه با صدمات اتفاق افتاده در محيط خارج از مدرسه

5.       بررسي فراواني زمين هاي ورزشي استاندارد و ايمن موجود در مدارس

6.       بررسي بروز و علل حوادث در دانش آموزان مدارس تحت پوشش دانشگاه

7.       شيوع رفتارهاي پرخطر مرتبط با سوانح عمدي و غير عمدي در دانش آموزان دبيرستان

8.       اثرات وزن كيف هاي مدرسه بر آسيب هاي بدني در كودكان مدارس ابتدايي

9.       شناسايي زمينه هاي بروز سوانح در مدارس ابتدايي و راههاي پيشگيري از آنها

10.   بررسي ميزان آگاهي والدين و كاركنان مدارس در خصوص پيشگيري و برخورد با سوانح

11.   بررسي ميزان شيوع آشنايي و مهارت شنا كردن در دانش آموزان مقاطع مختلف

12.   ضرورت بهسازی لرزهای فراگیر ضربتی در مدارس در چرخه مدیریت بحران زمین لرزه تهران

13.   شيوع رفتارهاي پيشگيري كننده از صدمات در كودكان مدرسه

14.   اثرات استفاده از وسايل بازي ايمن در ميزان صدمات در ميان كودكان سنين مدرسه و مهد كودك

15.   بررسي ميزان ايمني و حفاظت كليه برنامه هاي ورزشي، فرهنگي و علمي آزمايشگاهي

16.   -اثرات استفاده از وسايل بازي ايمن در ميزان صدمات در ميان كودكان سنين مدرسه و مهد كودك

تنظیمات قالب