×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ردیف عناوین اولویت های تحقیقاتی اولویت
 مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
سوانح ترافیکی
1 بررسی اپیدمیولوژی و تعیین بار ناشی از انواع سوانح ترافیکی در ایران  3
2 تعیین عوامل موثر در مصدومیت های عابران پیاده، دوچرخه سواران، موتورسیکلت سواران و خودروها     1
3 هزینه اثر بخشی مداخلات موثر در رخداد سوانح ترافیکی در ایران 7
4 بررسی رفتارهای نا ایمن و ضد اجتماعی در ترافیک  4
5 بررسی نقش آموزش و تعیین شیوه های مناسب آموزش در پیشگیری از سوانح ترافیکی 4
6 بررسی مراقبت های پیش بیمارستانی، بیمارستانی و توانبخشی در مصدومان سوانح ترافیکی  7
7 ارزیابی معاینات پزشکی برای صدور گواهینامه رانندگی در ایران 6
8 اعتبار سنجی ثبت اطلاعات مربوط به سوانح ترافیکی در ایران 6
8 امکان سنجی چشم انداز صفر در سوانح ترافیکی مرگبار در ایران 8
10 بررسی مدیریت سوانح ترافیکی و تعیین اثرات متقابل ایمنی وسیله نقلیه، راه و عوامل انسانی در این سوانح  8
11 چالش های و راهکار های استقرار دورنمای صفر در جمهوری اسلامی ایران 3
12 چالش های و راهکارهای بهبود Visibility در کاربران راه در ایران 5
13 توانمندسازی ایران در راستای عضویت در شبکه جهانی جامعه ایمن: چالش های و راهکارهای پیش رو 11
14 چالش ها و راهکارهای بهبود مدیریت سرعت در ایران 2
15 بررسی عوامل موثر در استفاده از کمربند ایمنی در سرنشینان عقب خودروها 5
تنظیمات قالب