×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ردیف

عناوین اولویت های تحقیقاتی

 مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

اولویت

اپیدمیولوژی

1

تغییرات رفتاری در افراد جامعه و پیشگیری از پیامد های احتمالی

5

2

 تشخیص و مدیریت درمانی غلط در بیماران ( دلایل و چالش ها و راهکار ها)

1

3

چالش های تحقیقات فارماکواپیدمیولوژی در ایران ( دلایل و راه کار ها)

6

4

مشکلات و محدودیت های سیستم های ثبت بیماری ها در ایران 

3

5

بررسی کاربرد نتایج تحقیقات بالینی در ایران  

3

6

هزینه اثر بخشی نحوه ارائه خدمات درمانی در ایران   

2

7

چالش ها و محدودیتهای پزشکی و دندان پزشکی مبتنی بر شواهد در ایران

4

8

اعتیاد و راهکار های مقابله با آن

2

 
تنظیمات قالب