×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ردیف

عناوین اولویت های تحقیقاتی

 مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

اولویت

اقتصاد- سلامت

1

محاسبه بار اقتصادی بیماریهای دوره سالمندی مانند سقوط، پارکینسون و ...

1

2

محاسبه بار اقتصادی مصدومیت ها، بیماریها و مرگ ناشی از بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل در کشور

1

3

بررسی ارتباط بین ترافیک و ایمنی جاده ای با ترند رشد اقتصادی در ایران

1

4

بررسی ارتباط بین مرگ و میر جاده ای و رشد اقتصادی در ایران

4

5

محاسبه بار اقتصادی بیماریها و مرگ ناشی از سوانح و ترافیک جاده ای

5

6

محاسبه بار اقتصادی ناشی از مصدومیت های ورزشی در کشور

2

7

محاسبه بار اقتصادی ناشی از مصدومیت های شغلی (کشاورزان ، کارگران و ...)

2

8

مطالعات هزینه اثر بخشی مداخلات مختلف ارتقای ایمنی شغلی(کارگران و ...)

3

9

ارزیابی عملکرد و محاسبه میزان کارایی در استفاده از منابع در مراکز 115 فوریتهای پزشکی در سطح کشور

6

 
تنظیمات قالب