×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 اعضای هیت علمی تمام وقت و نیمه وقت   مرکز تحقیقات  ارتقا ء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها  
 
نام و نام خانوادگی لینک سامانه علم سنجی 

1

علی دل پیشه

لینک علم سنجی
2

محمدحسین پناهی

لینک علم سنجی

3

رضا وفایی

لینک علم سنجی

4

نادر جهان مهر لینک علم سنجی

5

حمیدرضاحاتم آبادی

لینک علم سنجی

6

کتایون جهانگیری

لینک علم سنجی

7

سید سعید هاشمی نظری لینک علم سنجی

8

داوود خراسانی زواره لینک علم سنجی

9

سیامک صبور لینک علم سنجی

10

امیر کاووسی لینک علم سنجی

11

ساناز سهرابی زاده لینک علم سنجی

12

کوروش اعتماد  لینک علم سنجی

13

زهره قمیان لینک علم سنجی

14

الهه عینی لینک علم سنجی

15

غزاله منظمی تهرانی لینک علم سنجی

 

تنظیمات قالب