فصلنامه علمی - پژوهشی ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها با هدف آشنایی محققین کشور با دستاوردهای حاصل از تحقیقات در زمینه های اپیدمیولوژی مصدومیت ، مصدومیت های ترافیکی ، مصدومیت های شغلی، ایمنی صنعتی، ایمنی محیط، سوانح عمدی، بلایا و حوادث غیر مترقبه، مصدومیت های ورزشی، مدیریت و سیاست گذاری مصدومیت ها، مهندسی ایمنی و محیط زیست، مقررات و قوانین مرتبط با مصدومیت ها، مصدومیت های گروه های خاص، طب اورژانس و خدمات نوتوانی انتشار می شود.

 

آدرس الکترونیکی: http://journals.sbmu.ac.ir/spip

 

   

فایل‌ها