با توجه به رسالت مرکز مبنی بر ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها در مرحله پيش رخداد ، رخداد و پس از رخداد در كشور از طريق تحقيق ، آموزش ، مداخله ، ارزشيابي و نهايتا انتشار نتايج و با عنایت به بنیه علمی ریاست و اعضای محترم مرکز که با زمینه های تخصصی متنوع و مرتبط با مصدومیت ها در این مرکز فعالیت می کنند و با توجه به رای صادره جلسه202 مورخ 22/7/1389 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی امتیاز پذیرش 2 دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی به این مرکز اعطاء شد.

 

 

         

 

 

 

فایل‌ها